"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comУдостоверения и сертификати

ГЕО ПЛЮС” ЕООД притежава всички необходими лицензи за извършване различни геодезически дейности:

  • Заповед №РД-15-2 от 22.02.2010г. за вписване на "ГЕО ПЛЮС" ЕООД в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
  • Свидетелство за вписване на "ГЕО ПЛЮС" ЕООД в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР с рег.№2310;
  • Свидетелство за вписване на д-р инж. Иван Калчев Иванов в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 от ЗКИР с рег.№1925;
  • Свидетелство за вписване на инж. Мария Илиева Калчева в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 от ЗКИР с рег.№1926;
  • Свидетелство за вписване на инж. Мирослав Цвятков Иванов в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 от ЗКИР с рег.№2460;
  • Удостоверение за Пълна Проектантска Правоспособност от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) на д-р инж. Иван Калчев Иванов с рег.№09166.
  • Удостоверение за Ограничена Проектантска Правоспособност от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) на инж. Мария Илиева Калчева с рег.№715БЧ.
  • Сертификат за членство в Камара на инженерите по Геодезия (КИГ) на д-р инж. Иван Калчев с рег. № 0370;
  • Сертификат за членство в Камара на инженерите по Геодезия (КИГ) на инж. Мария Калчева с рег. № 0371;