"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comГИС за управление на гробищен парк

През 2011г. „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД създаде система за управление на гробищни паркове, която работи вече в няколко общини – Сухиндол, Стражица, Бяла Черква, Павликени и Козлодуй. Системата следва следните принципи:

  1. Организация за проучване и снабдяване с копия от всички документи и резултати от предишни проектни и геодезически дейности, засягащи територията на гробищния парк – кадастрална карта, регулационен план, застроителен план, регистри на починали лица;
  2. Извършване на предпроектни проучвания и оглед на място за анализ на съществуващата работна геодезическа основа в района на парка с цел намиране на най-подходящи изходни точки за проектиране на геодезическа мрежа и организиране на геодезически измервания за създаване на план на парка.
  3. Извършване на преки геодезически измервания за картиране на територията и създаване на геодезически план в М 1:250 на гробищния парк. В плана трябва да се отразят всички надземни елементи на изградените гробищни конструкции, алеи, сгради, паркови елементи, огради, както и преминаващи подземни проводи;
  4. Въз основа на изработения геодезически план се създава проект за устройство (регулиране) на незаетата част от гробищния парк, чрез който се планират местата на бъдещите алеи, парцели, редове и гробни места, както и евентуални нови елементи от инфраструктурата на парка. Всички проектни решения ще се съобразят с действащата нормативна уредба – Закона за Устройство на Територията, Наредба № 21 на Министерство на народното здраве;
  5. Въвежда се система за единна идентификация на гробните места, съобразена с действителното разположение на местата и унифицираните изисквания на нормативната база;
  6. Създава се цифров географски модел на територията на гробищния парк, като основа за изграждане на географска база данни (ГБД). В този цифров модел се отразяват всички топографски елементи от геодезическия план и проектни решения за устройственото регулиране на парка така, че да се създаде единен модел на настоящото и бъдещо пространствено развитие на парка. Примерен изглед от такъв цифров модел е представен на следната схема:

  7. Провеждат се проучвания на място и по документи за установяване на данни за погребаните лица в заетите гробни места и ще се създаде база данни за регистъра на гробните места;
  8. Създава се географска база данни, в която се обвързват пространствените данни за разположение на гробните места от цифровия географски модел на гробищния парк, базата данни от регистъра на погребаните лица и базата данни от регистъра на гробните места;
  9. Доставя се софтуерно приложение за ГИС със специално разработени функции за създаване, управление и използване на създадената географска база данни чрез информационната система за управление на гробищния парк. Софтуерът е разработен с основен приоритет улеснено администриране на данните във всички необходими регистри и автоматично генериране на кореспонденция с гражданите. Примерни форми за диалог с потребителя са показани на следните фигури: