ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Проекти

Проекти

Проект по програма
Конкурентноспособност на Европейския съюз на тема
„Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси“;

Проект: 

Проектът е изпълнен в периода 2012-2015г. по Договор с Министерство на икономиката по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 от ГЕО ПЛЮС ЕООД в партньорство с ГЕОМАТИКС ООД.По успешно завършеният проект са реализирани следните основни дейности:

 1. Доразвит и разработен е теоретичния апарат за:
  1. моделиране на геоида в конкретните условия на територията на Р. България;
  2. определяне на критерии за оценка на точността на модела на геоида и приложимостта му за различни геодезически и други цели;
  3. изследване на практическите възможностите за прецизна обработка на GNSS измервания с цел използването им като алтернативен метод (GNSS нивелация) за прецизно определяне на превишения за целите на наблюдения на геодинамични процеси;
  4. разработване на методика за приложение на модела на геоида за целите на практическото приложение на GNSS нивелацията.
 2. Събрана е съществуващата изходна информация и са извършени преки прецизни нивелачни и GNSS измервания в 4200 точки на територията на Р. България с цел набиране на необходимите данни за извеждане на модел на геоида;
 3. Реализирани са експериментални прецизни измервания чрез геометрична нивелация и GNSS техника с цел набиране на данни за калибриране на теоретичните модели и извеждане на емпирични параметри за методиката на приложение на GNSS нивелацията;
 4. Разработен е специализиран софтуер за:
  1. генериране, актуализация и използване на модел на геоида на територията на Р. България;
  2. web-базирано приложение за отдалечен достъп до реализирания модел на геоида за територията на Р. България;
  3. прецизна обработка, интерпретация и анализ на резултати от геодезически измервания за наблюдения на геодинамични процеси;
 5. Организирана и реализирана е web-базирана информационна услуга за използване на модела на геоида на територията на Р. България от всички заинтересовани лица и институции.


В резултат от провеждането на дейностите са постигнати следните основни цели и резултати:

 1. Осигурен е прецизен модел на геоида на територията на Р. България с точност 0.05m, какъвто до момента не е разработван;
 2. Организирана е нова информационна услуга, която прави достъпен реализирания модел на геоида за всички заинтересовани лица и организации.
 3. Предложена е методика и специализиран софтуер за прецизна обработка, интерпретация и анализ на резултати от геодезически измервания с използването на модела на геоида за конкретна практическа област, каквато е наблюдението на геодинамични процеси – важен и отговорен мониторинг в редица области на националното стопанство;

На следния линк можете да видите и ползвате резултатите от дейностите по проекта:

http://geoidbg.com/